Používané symboly a zkratky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Používané symboly a zkratky

 

AZZÚ

aktivní zóna záplavového území

B.p.v.

Balt po vyrovnání

BR

bezpečnostní rada

BRO

bezpečnostní rada obce

CEVT

Centrální evidence vodních toků

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

číslo hydrologického pořadí

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

ČIZP

Česká inspekce životního prostředí

DBF

binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

DKM

digitální katastrální mapa

DVT

drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)

ePUSA

webový portál územních samospráv

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation

HIZ

hydrologické informační zprávy

HK

hradlová komora

HMP

hlavní město Praha

HMZ

hlavní meliorační zařízení

HOZ

hlavní odvodňovací zařízení

HRIZ

hydrologické regionální informační zprávy

HZS

Hasičský záchranný sbor

ID

identifikátor záznamu v databázi

ISVS

informační systém veřejné správy

IVNJ

informace o výskytu nebezpečných jevů

IZS

Integrovaný záchranný systém

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSVV

jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva

ISyPo

Informační systém podniků povodí

KOIS HZS

Krajské operační a informační středisko HZS

KOPIS HZS

Krajské operační a informační středisko HZS

Krajský úřad

KVS

Krajská veterinární správa

LB

levý břeh

LBP, PBP

levobřežní přítok, pravobřežní přítok

LZS

Letecká záchranná služba

LVS

lokální výstražné systémy

Městská část

MěÚ nebo MÚ

Městský úřad

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MM

Magistrát města

MP

Městská policie

MPD

mimopracovní doba

manipulační řád

mateřská školka

MVN

malá vodní nádrž

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OBT

objekt

OPIS HZS

Operační a informační středisko HZS

OO PČR

Obvodní oddělení Policie ČR

ORP

obec s rozšířenou působností

OP KS

Operační středisko krizového štábu

Obecní úřad

OVM

orgány veřejné moci

OŽP

odbor životního prostředí

PB

pravý břeh

PČR

Policie České republiky

PD

pracovní doba

PK

povodňová komise

PP

povodňový plán

PPVN

povodňové plány vlastníků nemovitostí

PVI

předpovědní výstražné informace

Správci povodí:

PLA

Povodí Labe, státní podnik

PVL

Povodí Vltavy, státní podnik

POH

Povodí Ohře, státní podnik

POD

Povodí Odry, státní podnik

PMO

Povodí Moravy, s.p.

 

 

Q100

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let

Q20

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let

Q5

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let

QN

N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let

RLP

rychlá lékařská pomoc

ř. km

říční kilometr

s.p.

státní podnik

SaP

síly a prostředky

SO

správní obvod

VaK

vodovody a kanalizace

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

SIVS

Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

SPA

stupeň povodňové aktivity

TBD

technickobezpečnostní dozor

ÚMČ

Úřad městské části

ÚO HZS

Územní odbor Hasičského záchranného sboru

VD

vodní dílo

VHD

vodohospodářský dispečink

VDJ

vodojem

VN

vodní nádrž

WMS

webová mapová služba

ZBS

záchranný bezpečnostní systém

základní škola

ZZS

zdravotnická záchranná služba


Ostatní > Používané symboly a zkratky

   | tisk | nahoru |

stránka x_zkratky.htm aktualizována: 04.09.2022, publikována: 04.09.2022